Integritetspolicy

Fri frakt inom Sverige vid köp över 1000 kr.

Logga in

Integritetspolicy

1.    Bakgrund

 
1.1    Efva Attling Stockholm AB och dess dotterbolag (tillsammans "Efva Attling Stockholm") behandlar kunders personuppgifter genom deras registrering på Efva Attling Stockholms hemsida https://www.efvaattling.com Enligt den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och motsvarande lagstiftning i andra länder är behandlingen av personuppgifter begränsad och får endast ske i enlighet med tillämplig personuppgiftslag.

1.2    För att säkerställa att Efva Attling Stockholm följer tillämplig personuppgiftslag har följande integritetspolicy upprättats ("Integritetspolicy"). Alla anställda hos Efva Attling Stockholm ska följa denna Integritetspolicy vid behandling av personuppgifter.

 

2.    Definitioner


2.1    "Personuppgifter" betyder namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och annan personlig information om kunderna.

2.2    "Behandling" av personuppgifter betyder varje åtgärd som vidtas i fråga om sådan information, t.ex. insamling, registrering, lagring, användning, utlämnande, överföring etc. av personuppgifter när dessa handlingar sker helt eller delvis elektroniskt.

2.3    "Den registrerade" betyder den kund vars personliga information behandlas av Efva Attling Stockholm.

2.4    "Känsliga uppgifter" betyder personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening eller sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

2.5   "Ostrukturerat material" betyder text, bilder, e-post etc. som inte ingår i eller är avsedda att ingå i ett dokument, ett kundhanteringssystem eller annan databas.

 

3.    Vilka personuppgifter behandlas?

 
3.1    I förhållande till kunderna behandlar Efva Attling Stockholm i huvudsak kundernas namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Denna information används till följande ändamål: (i) leverans av Efva Attling Stockholms produkter, (ii) förande av en kunddatabas med kundernas kontaktuppgifter samt (iii) marknadsföringsaktiviteter.

 

4.    Grundlägggande krav på behandlingen av personuppgifter


4.1    Om personuppgifterna består av ostrukturerat material kan dessa uppgifter behandlas fritt bortsett från att behandlingen inte får innebära en kränkning av den registrerades personliga integritet.

4.2    När ett dokument, ett kundhanteringssystem eller annan databas innehåller personuppgifter måste behandlingen av denna information ske i enlighet med tillämplig personuppgiftslag. Detta innebär t.ex. att;
a)    personuppgifter endast får behandlas om det är lagligt, t.ex. i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag;
b)    personuppgifter måste behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, t.ex. SWEDMA:s regler om direkt marknadsföring;
c)    personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in. Ett berättigat intresse kan t.ex. vara kundadministration;
d)    personuppgifter som behandlas måste vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen, dvs. att ingen information som inte är nödvändig för ändamålen får behandlas;
e)    personuppgifter får endast behandlas i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till ändamålen med behandlingen;
f)    personuppgifter som behandlas måste vara riktiga och aktuella och om inte så är fallet måste uppgifterna rättas, blockeras eller utplånas; och
g)    personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

 

5.    Tillgång till personuppgifter


5.1    Efva Attling Stockholm kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in förutom i de fall som uttryckligt anges i denna Integritetspolicy. Efva Attling Stockholm överför personuppgifter till [en bokföringsfirma/ett factoringbolag] som sköter fakturering, ett företag som har hand om kreditkortsbetalningar, ett webbhotell företag och ett företag som är ansvarig för Efva Attling Stockholms marknadsföringsaktiviteter.

 

6.    Känsliga uppgifter


6.1    Känsliga uppgifter kommer inte att behandlas om inte den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter enligt tillämplig lag.
 

7.    Barns personuppgifter


7.1   Efva Attling Stockholm samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 ålder och hemsidan riktar sig inte till barn under 18 år. Efva Attling Stockholm rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet. 

 

8.    Överföring av personuppgifter till tredje land


8.1    Personuppgifter får inte överföras till ett land utanför EU om inte särskilda åtgärder har företagits för att säkerställa att mottagaren av personuppgifter vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för uppgifterna.

 

9.    Riktlinjer för Efva Attling Stockholms anställda


9.1    Om inte behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att åberopa Efva Attling Stockholms rättigheter eller för att utföra Efva Attling Stockholms förpliktelser enligt ett avtal, ska Efva Attling Stockholms anställda konsultera sin jurist innan de (a) behandlar personuppgifter; eller (b) överför personuppgifter till tredje land/land utanför EU. 

 

10.    information till den registrerade


10.1    Den registrerade har alltid rätt att bli informerad om behandlingen. Om uppgifter samlas in från den registrerade själv, ska information om hur uppgifterna kommer att behandlas etc. lämnas vid tidpunkten då uppgifterna samlas in. Utöver detta har den registrerade rätt att årligen begära information, kostnadsfritt, om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas och på vilket sätt detta sker.

10.2    För att skydda den registrerades personliga integritet förbinder sig Efva Attling Stockholm att genomföra rimliga åtgärder för att kontrollera den registrerades identitet med hjälp av lösenord, innan den registrerade ges tillgång till sin personliga information. För att granska och ändra den personliga information som lämnats till Efva Attling Stockholm kan den registrerade gå in på hemsidan där den personliga informationen lämnades eller kontakta Efva Attling Stockholm på den adress som framgår av avsnitt 18 nedan.

 

11.    Korrigering


11.1  Felaktiga uppgifter ska, om den registrerade begär det, rättas, blockeras eller raderas så snart det är praktiskt möjligt.


12.    Gallring av personuppgifter


12.1    Personuppgifter får inte bevaras under en längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att personuppgifter måste granskas regelbundet och att föråldrade personuppgifter måste gallras från de system och databaser där informationen bevaras. Till exempel kan föråldrade personuppgifter utgöra personuppgifter som Efva Attling Stockholm inte längre har användning av för det aktuella avtalet eller för vilket syftet med behandlingen har förlorat betydelse.


13.    Säkerhet


13.1    En anställd som behandlar personuppgifter måste göra detta i enlighet med denna Integritetspolicy, tillämplig lag och andra policies och instruktioner som Efva Attling Stockholm kan ha antagit från tid till annan. Efva Attling Stockholm är skyldig att säkerställa att alla underleverantörer och andra externa parter som ges tillgång till personuppgifter ingår ett avtal som i tillämpliga delar innehåller samma bestämmelser som denna Integritetspolicy, om inte tillhandahållande av sådan information är obligatorisk enligt tillämplig lag, förordning eller dom.

13.2    Efva Attling Stockholm har genomfört de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som Efva Attling Stockholm anser vara tillräckliga för att skydda de personuppgifter som behandlas.

13.3    Efva Attling Stockholm använder en betalningsförmedlare som använder krypterad kommunikation (Secure Sockets Layer, SSL) vid insamling och överföring av känslig information såsom kreditkorts information. SSL gör informationen oåtkomlig för alla utom betalningsförmedlaren. Denna säkerhetsfunktion aktiveras när den oöppnade nyckelsymbolen eller ett stängt lås (beroende på webbläsare) är synlig i nederkanten av webbläsarfönstret.


14.    Användning av cookies


14.1    Efva Attling Stockholm tillhandahåller information om sin användning av cookies i "Förklaring angående användning av cookies" nedan.


15.    Utbildning


15.1    Alla anställda eller andra personer som behandlar personuppgifter ska delta i Efva Attling Stockholms interna utbildningar eller motsvarande för att till fullo förstå de skyldigheter som åligger Efva Attling Stockholm med hänsyn till behandling av personuppgifter. Sådan utbildning hålls för nyanställda och när så krävs för att hålla de anställda uppdaterade om kraven på behandling av personuppgifter.


16.    Länkar till externa webbplatser


16.1    Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av andra juridiska personer än Efva Attling Stockholm ("Externa webbplatser"). Dessa Externa webbplatser står inte under Efva Attling Stockholms kontroll och Efva Attling Stockholm är inte ansvarig för innehållet eller integritetspolicies på någon av dessa Externa webbplatser, inklusive, utan begränsning till, någon länk som finns på en extern webbplats eller andra ändringar och uppdateringar på en Extern webbplats. Efva Attling Stockholm tillhandahåller länkar till Externa webbplatser endast som en tjänst och Efva Attling Stockholm tar inget ansvar för Internet tjänster, produkter eller tjänster på Externa webbplatser.


17.    Förändringar av integritetspolicyn


17.1    Om de allmänna villkoren i denna Integritetspolicy ändras kommer Efva Attling Stockholm att publiceras den justerade Integritetspolicyn på denna webbplats med information om när ändringarna träder ikraft. Om Efva Attling Stockholm genomför några väsentliga förändringar i Integritetspolicyn kan Efva Attling Stockholm också välja att informera de registrerade på annat sätt t.ex. via e-post eller genom att anslå ett meddelande på Efva Attling Stockholms webbplats https://www.efvaattling.com.


18.    Kontaktinformation


18.1    Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Efva Attling Stockholms behandling av personuppgifter ska skickas till följande adress:

Efva Attling Stockholm AB
Att: Kundtjänst
Box 38097
SE - 100 64 Stockholm
customerservice@efvaattling.com

 

Förklaring angående användning av cookies

Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies; varaktiga cookies, som är en textfil som skickas från Efva Attling Stockholm och lagras på hårddisken i din dator, och tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.
Cookies används för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies.


Tillfälliga cookies används när du navigerar på webbplatsen och i nätbutiken. Varaktiga cookies används när du loggar in på ditt konto. Din dator kommer då ihåg informationen inför nästa besök.


Tillfälliga cookies är nödvändiga för att navigera på webbplatsen, men om du vill undvika dessa cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ned i din dator. Mer information om hur du går tillväga kan finnas tillgänglig i din webbläsares hjälpavsnitt.